Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Jordbruksmark och skogsmark efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6893 Uppdaterad: 2022-09-26

  1. tid: 1951, 1981, 1990, 1995, ..., 2020 (9)
  2. markanvändningsklass: Åkermark, Betesmark, Skogsmark, produktiv, Skogsmark, improduktiv, Total skogsmark (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 2. Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3231 Uppdaterad: 2022-09-26

  1. tid: 2005, 2010, 2015, 2020, (4)
  2. markanvändningsklass: Jordbruksmark, Skogsmark, Bebyggd mark, Övrig mark, Total landareal (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 3. Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6759 Uppdaterad: 2022-09-26

  1. tid: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. markanvändningsklass: Åkermark, Betesmark, Skogsmark, produktiv, Skogsmark, improduktiv, ..., Total landareal (11)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 4. Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark efter tid, region, markanvändningsklass och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 7082 Uppdaterad: 2022-09-28

  1. tid: 2005, 2010, 2015, 2020, (4)
  2. region: Linköpings kommun, Östergötlands län, Riket, (3)
  3. markanvändningsklass: Åkermark, Betesmark, Skogsmark, produktiv, Skogsmark, improduktiv, Total skogsmark (5)
  4. tabellinnehåll: Taxeringvärde, kronor/hektar, Areal, hektar, Andel av områdets landyta, Index för taxeringsvärdets nivå jämfört med riket, (4)


 5. Bebyggd mark efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6037 Uppdaterad: 2022-09-28

  1. tid: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. markanvändningsklass: Mark med småhus - permanentbostäder, Mark med småhus - fritidshus, Mark med flerbostadshus, Mark med tillverkningsindustri, ..., Totalt bebyggd och anlagd mark (12)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 6. Markareal efter tid, ägarkategori och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1908 Uppdaterad: 2022-09-26

  1. tid: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. ägarkategori: Staten, Kommun och region, Kyrkan, Fysisk person, ..., Totalt (11)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 7. Markareal efter tabellinnehåll, byggnadstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5783 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. tabellinnehåll: Antal byggnader, Markyta, 1000 m2, (2)
  2. byggnadstyp: Bostad, Industri, Samhällsfunktion, Verksamhet, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 8. Bostadsbyggnader efter byggnadstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2870 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. byggnadstyp: Småhus friliggande, Småhus kedjehus, Småhus flera lägenheter, Småhus radhus, ..., Totalt (7)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 9. Mark med transportinfrastruktur efter tid, transportslag och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4208 Uppdaterad: 2022-09-27

  1. tid: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. transportslag: Hamnar, Flygplatser, Järnvägar, Vägar, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 10. Fornlämningar efter tid och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 2028 Uppdaterad: 2022-09-27

  1. tid: 2010, 2015, 2020, (3)
  2. tabellinnehåll: Antal fornlämningar, Areal fornlämningar, hektar, (2)


 11. Land- och vattenareal efter tid och arealtyp.

  Välj variabler: Storlek: 3166 Uppdaterad: 2023-06-26

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)
  2. arealtyp: Landareal, kvkm, Vattenareal, kvkm, Total areal, kvkm, (3)