Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark efter tid, region, markanvändningsklass och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

region

Totalt 3 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220928
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-28
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS12
Databas
MI000001G8
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om genomsnittligt taxeringsvärde per markslagskategori uttryckt i svenska kronor/hektar. Statistiken bygger helt på uppgifter i Fastighetstaxeringsregistret som samlas in av Skatteverket. Taxeringsvärdet och arealen för varje markslagskategori har först summerats per region. Därefter har det summerade taxeringsvärdet för respektive markslagskategori delats med den summerade arealen för respektive markslagskategori.
Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av markens marknadsvärde.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
markanvändningsklass
Åkermark
Mark som används eller lämpligen kan användas för växtodling eller bete och som är lämplig att plöja.
Betesmark
Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas.
Skogsmark, produktiv
Arealen skogsmark, produktiv utgörs av mark som, i enlighet med FAO:s definition, är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktionen är minst 1 m3sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. Gällande kommunnivå har totalarealen av produktiv och improduktiv skog enligt Riksskogstaxeringen distribuerats till kommunnivå med hjälp av Fastighetskartans skogsmask, och arealen produktiv skogsmark inom respektive kommun har därefter beräknats enligt kommunens areal produktiv skogsmark som andel av summan av arealen produktiv och improduktiv skog enligt Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Arealen produktiv skogsmark enligt Fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal produktiv skogsmark.
Skogsmark, improduktiv
Arealen skogsmark, improduktiv utgörs av mark som i enlighet med FAO:s definition utgörs av skogsmark men inte räknas som produktiv skogsmark. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. Gällande kommunnivå har totalarealen av produktiv och improduktiv skog enligt Riksskogstaxeringen distribuerats till kommunnivå med hjälp av Fastighetskartans skogsmask, och arealen improduktiv skogsmark inom respektive kommun har därefter beräknats enligt kommunens areal improduktiv skogsmark som andel av summan av arealen produktiv och improduktiv skog enligt Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Arealen improduktiv skogsmark enligt Fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment.
Total skogsmark
Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder. Total skogsmark utgör summan av arealerna skogsmark, produktiv och skogsmark, improduktiv.
tabellinnehåll
Taxeringvärde, kronor/hektar
Redovisning i svenska kronor per hektar.
Areal, hektar
Visar arealen för respektive markanvändningsklass. uttrycks i hektar.
Andel av områdets landyta
Procent av hela områdets landareal.
Index för taxeringsvärdets nivå jämfört med riket
Jämförelse mellan områdets nivå för taxeringsvärdet för respektive markanvändningsklass och riket. Riket=100.