Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bebyggd mark efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220928
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-28
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS14
Databas
MI0803AC
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning i hektar.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
markanvändningsklass
Mark med småhus - permanentbostäder
Mark med småhus som är permanent bebodda.
Mark med småhus - fritidshus
Mark med småhus som är tillfälligt bebodda.
Mark med flerbostadshus
Mark tillhörande bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Mark med tillverkningsindustri
Mark där huvudsakligen industriella verksamheter bedrivs. Inkluderar också tillhörande mark såsom arealer för upplagsytor och parkeringar. Mark som är taxerad som obebyggd tomtmark för industri ingår inte.
Mark med handel och affärsverksamhet
Används huvudsakligen för handel och affärsverksamhet samt tillhörande kontors-, lager-, bank- och försäkringsverksamhet, restaurang- och hotellrörelse, fastighetsbolag, dataföretag samt reparationsverksamhet. Förutom själva byggnadsytan ingår även arealer för tillhörande mark så som parkeringsplatser etc.
Mark med offentlig förvaltning och service
Mark med skolor, vårdbyggnader, förskolor, byggnader för kulturella ändamål såsom teatrar, biografer, museer och liknande liksom kyrkor och andra byggnader för religiös verksamhet, kyrkogårdar och begravningsplatser, prästgårdar, samt byggnader som används för rättsvård och fritidsgårdar med mera.
Mark med anläggningar för rekreation
Mark med golfbanor, vintersportanläggningar och övriga sport- och fritidsanläggningar. Både kommersiella anläggningar och anläggningar som drivs på ideell basis ingår.
Mark med transportinfrastruktur
Innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och lastageplatser. Mark för post- och telekommunikationer eller terminaler, parkeringsplatser, parkeringshus, linbanor, transporter i rörsystem med mera ingår inte.
Mark med tekniska anläggningar
Den mark som behövs för den tekniska anläggningen och tillhörande anordningar. Anläggningar som ingår är vattenkraftverk, vindkraftverk, vattenreningsverk, avloppsreningsverk, återvinningsanläggningar och avfallsanläggningar, pumpstationer samt distributionsanläggningar som ingår i överförings- eller distributionsnät för gas, värme eller elektricitet.
Mark med lantbrukets ekonomibyggnader och övriga byggnader
Upptas av lantbrukets ekonomibyggnader, djurstallar, byggnad på täktfastighet, försvarsbyggnader samt ytor som ligger i anslutning till dessa byggnader som gårdsplaner, uppställningsplatser osv.
Mark med täkter och gruvområden
Täktmark är mark som utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av material i avsikt att sälja eller använda vidare. ”Material” kan vara grus, morän, berg, torv, blocksten, lera, sand, kalksten eller jord. I statistiken ingår även inaktiv täktmark där markanvändningen inte har förändrats. Gruvområde är mark där brytning av mineral sker ovan eller under jord, ofta kombinerad med mineralberedning. I statistiken ingår enbart marken ovan jord. Förutom själva gruvan kan gruvområdet omfatta till exempel mineralberedningsverk och slamdammar. I statistiken ingår även potentiella gruvområden och inaktiva gruvområden där markanvändningen inte har förändrats.
Totalt bebyggd och anlagd mark
Mark med byggnader samt deras tillhörande mark (som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor) eller med andra typer av anläggningar som används för olika slags verksamheter. I bebyggd och anlagd mark räknas också mark för olika typer av transportinfrastruktur, såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.
tabelluppgift
Procent
Procent av hela kommunens landareal.