Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Fornlämningar efter tid och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220927
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-27
Källa
SCB (SSD) / Riksantikvarieämbetet. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS44
Databas
MI0803AF
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning i antal respektive i hektar.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
tabellinnehåll
En fornlämning definieras av Kulturmiljölagen (tidigare Kulturminneslagen) som lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.

Till varje fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara dess art och betydelse. Dessa områden kallas för fornlämningsområden. Deras storlek kan variera och endast ett fåtal är fastställda genom beslut.
tabellinnehåll
Antal fornlämningar
Antal platser som registrerats som fornlämning. En plats kan bestå av flera anläggningar, till exempel har ett gravfält med 15 gravhögar räknats som antal 1.
Areal fornlämningar, hektar
I Fornminnessystemet (FMIS) representeras lämningar som är mindre än 20 meter som punkter eller linjer medan större lämningar representeras som ytor. För att kunna beräkna arealen för samtliga lämningar har punkterna gjorts om till cirkelformiga ytor med 5 meters radie och linjerna till 5 meter breda områden.