Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220926
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-26
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS11
Databas
MI0803AB
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning i hektar.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
markanvändningsklass
Åkermark
Mark som används eller lämpligen kan användas för växtodling eller bete och som är lämplig att plöja.
Betesmark
Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas.
Skogsmark, produktiv
Arealen skogsmark, produktiv utgörs av mark som, i enlighet med FAO:s definition, är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktionen är minst 1 m3sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. Gällande kommunnivå har totalarealen av produktiv och improduktiv skog enligt Riksskogstaxeringen distribuerats till kommunnivå med hjälp av Fastighetskartans skogsmask, och arealen produktiv skogsmark inom respektive kommun har därefter beräknats enligt kommunens areal produktiv skogsmark som andel av summan av arealen produktiv och improduktiv skog enligt Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Arealen produktiv skogsmark enligt Fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal produktiv skogsmark.
Skogsmark, improduktiv
Arealen skogsmark, improduktiv utgörs av mark som i enlighet med FAO:s definition utgörs av skogsmark men inte räknas som produktiv skogsmark. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. Gällande kommunnivå har totalarealen av produktiv och improduktiv skog enligt Riksskogstaxeringen distribuerats till kommunnivå med hjälp av Fastighetskartans skogsmask, och arealen improduktiv skogsmark inom respektive kommun har därefter beräknats enligt kommunens areal improduktiv skogsmark som andel av summan av arealen produktiv och improduktiv skog enligt Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Arealen improduktiv skogsmark enligt Fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment.
Total skogsmark
Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder. Total skogsmark utgör summan av arealerna skogsmark, produktiv och skogsmark, improduktiv.
Bebyggd mark och tillhörande mark
Mark som tagits i anspråk av byggnadskroppar samt tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin eller andra typer av anläggningar som hör samman med bebyggelse. I bebyggd mark inräknas också mark för olika typer av transportinfrastruktur, så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.
Täkter och gruvområden
Består av mark med täkter och gruvområden.
Täkter utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av sten, grus och sand samt torv i avsikt att nyttiggöra det uttagna materialet genom försäljning eller egen användning.
Gruvområde är den mark där brytning av malmer (mineral) sker ovan eller under jord, ofta kombinerad med ett mineralberedningsverk, där malmen renas till koncentrat för vidare transport till smältverk.
För Linköpings del avser posten täkter för sten, grus och sand.
Golfbanor
Består av mark med golfbanor. Både kommersiella anläggningar och anläggningar som drivs på ideell basis ingår. Mark med golfbanor används primärt för golfverksamhet. Mark som omfattas är själva golfbanan (med fairway, ruff, utslagsplatser och så vidare) samt tillhörande anläggningar och parkeringsytor. I förekommande fall kan även mindre skogspartier eller mark som omsluts av golfbanan ingå.
Vatten
Inlandsvatten består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda.
Övrig mark
Kategorin övrig mark i denna tabell är en samlingskategori av de tre markanvändningskategorierna öppen myr, naturligt gräsbevuxen mark samt berg i dagen och övrig mark, då dessa inte kan särredovisas på kommunnivå. Öppen myr, naturligt gräsbevuxen mark samt berg i dagen och övrig mark särredovisas samt beskrivs i fotnoter i tabellen: Markanvändningen i Sverige efter län och markanvändningsklass.
Total landareal
Sammanlagd landareal av alla markslag. I landarealen ingår inte vatten, förutom vattendrag som är 6 meter eller smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.
tabelluppgift
Procent
Procent av hela kommunens landareal.