Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Mark med transportinfrastruktur efter tid, transportslag och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

transportslag Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220927
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-27
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS44
Databas
000002PB
Fotnoter

Fotnoter

Vägområdet utgörs av vägbanan och sidoområden som slänter, diken och säkerhetszoner. Det motsvarar den markyta som behövs för vägen. Även rondellarealen ingår här. Vägområde är kopplat till markanvändningsperspektiv och redovisas därför inte om vägbanan finns i tunnel.

Innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och lastageplatser. Mark för post- och telekommunikationer eller terminaler, parkeringsplatser, parkeringshus, linbanor, transporter i rörsystem med mera ingår inte.

Redovisning i hektar.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
transportslag
Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen.

Kodningen av ekonomibyggnad och komplementbyggnad är inte konsekvent genomförd i Fastighetsregistrets byggnadsdel. Ekonomibyggnader kan förekomma under kategorin komplementbyggnad. Byggnadstypen ekonomibyggnad ger därför inte en korrekt bild av
ekonomibyggnadsbeståndet.
I samband med införandet av lägenhetsregistret kodades många byggnader i Fastighetsregistret om. Bostadshus som i Lägenhetsregistrets mening saknar bostadslägenheter omkodades till komplementbyggnad. Minskningen av antalet bostadshus mellan 2010 och 2015 beror alltså i huvudsak på en registerteknisk förändring.
transportslag
Hamnar
Mark med hamn- och lastageverksamhet i huvudsak för kommersiell sjöfart. Fiskehamnar och småbåtshamnar ingår inte.
Flygplatser
Mark med flygplatser av alla slag och inklusive start- och landningsbanor samt tillhörande terminal- och hangarbyggnader. Både civila och militära flygplatser och flygfält ingår. Normalt sett omfattas all mark som avskilts för flygplatsens verksamhet och som inte väsentligen används för andra syften.
Järnvägar
Järnvägar är exklusive ytor som är i tunnel/under annan infrastruktur, järnväg/byggnad etc. eller som delar mark med ett vägområde (t.ex. spårvägar, korsningar). Vid denna dubbelanvändning finns arealerna medräknade som vägar.

Mark som används för alla typer av spårbunden trafik, inklusive mark för stationer, bangårdar, administrationsbyggnader och dylikt.
Vägar
Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.

Arealer för vägar avser vägområde.

Mark med allmänna och enskilda vägar som normalt sett är farbara med bil, inklusive gågator som stängts av för biltrafik och skogsbilvägar. Till vägarealen hör även vägkanter, dikesrenar och slänter som utgör en integrerad del av vägområdet. Gång- och cykelvägar ingår inte i mark med väg.