Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220926
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-09-26
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS11
Databas
MI0803AB
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning i hektar. Defintionerna har förändrats något mellan de olika redovisningstillfällena.
tid
Redovisning vart femte (5:e) år.
markanvändningsklass
Jordbruksmark
Mark som används eller lämpligen kan användas för växtodling eller bete och som är lämplig att plöja samt mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas.
Skogsmark
Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder. Total skogsmark utgör summan av arealerna skogsmark, produktiv och skogsmark, improduktiv.
Bebyggd mark
Mark som tagits i anspråk av byggnadskroppar samt tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin eller andra typer av anläggningar som hör samman med bebyggelse. I bebyggd mark inräknas också mark för olika typer av transportinfrastruktur, så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.
Övrig mark
Kategorin övrig mark är en samlingskategori för täkter, golfbanor, samt av de tre markanvändningskategorierna öppen myr, naturligt gräsbevuxen mark samt berg i dagen och övrig mark, då dessa inte kan särredovisas på kommunnivå.
Total landareal
Sammanlagd landareal av alla markslag. I landarealen ingår inte vatten, förutom vattendrag som är 6 meter eller smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.
tabelluppgift
Procent
Procent av hela kommunens landareal.