Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220628
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-06-28
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
EKO2038
Databas
Statistikdatabasen 000005RC
Fotnoter

Fotnoter

Prognos för perioden 2022-2070 redovisas endast för den (demografiska) försörjningskvoten samt för schablonkostnaderna. Prognosen baseras för samtliga kommuner och länet på en befolkningsprognos framtagen av SCB presenterad i maj 2022.
tabelluppgift
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder. Begreppet kan även förtydligas som den demografiska försörjningskvoten.
Ekonomisk försörjningskvot
Hela den icke förvärvsarbetande befolkningen 0 år eller äldre dividerat med antalet förvärvsarbetande 16 år eller äldre i nattbefolkningen.
Försörjningsbörda
Försörjningsbördan beräknas som hela befolkningen dividerat med antalet förvärvsarbetande personer i nattbefolkningen 20-64 år.
Summerad schablonkostnad, mnkr
Visar en generellt beräknad demografisk schablonkostnad. Följande för hela perioden fasta belopp har används vid beräkningen. För personer i åldern 0-19 år 100 tkr, för personer i åldern 20-64 år 20 tkr, för personer i åldern 65-79 år 50 tkr och för personer 80 år eller äldre 220 tkr. Det redovisade värdet är den summerade schablonkostnaden för samtliga personer boende i området. Redovisas som miljoner kronor.
Schablonkostnad per capita, tkr
Uppgiften avser den beräknade schablonkostnaden per person för de boende i området. Redovisas som tusentals kronor.