Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område och statistiska mått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök

område

Totalt 10 Valda

Sök

statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRI58
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Skattepliktiga inkomster består bland annat av: Löneinkomst, Inkomst från näringsverksamhet, Inkomst av kapital, Pension, Sjukpenning, Sjukpenning i särskilda fall, Schablonintäkter, Boendetillägg, Arbetsmarknadsstöd, Föräldrapenning och Sjuk-och aktivitetsersättning. Skattefria inkomster består bland annat av: Bostadsbidrag, Barnbidrag, Studiestöd inkl. studielån, Ekonomiskt bistånd och Underhållsbidrag. Negativa transfereringar består bland annat av: -Skatt, -Återbetalning av studielån och -Utbetalt underhållsbidrag. Det bör understrykas att disponibel inkomst inte är en fullständig mätare av ekonomisk välfärd i vid mening. Utanför mätningarna ligger bland annat egen produktion i hemmen, nyttan av offentlig konsumtion samt eventuella svarta inkomster.
Uppgifterna avser bostadshushåll med referensperson som är 20 år eller äldre.
hushållstyp
Hushållens totala sammansättning och fördelning i området har stor betydelse inkomstnivåerna. Områden med en hög andel sammanboende har oftast högre disponibla inkomster än områden med en hög andel ensamstående.
statistiska mått
Decilerna visar de inkomstgränser som gäller för respektive område avseende de redovisade åren. Den nionde decilen visar exempelvis vilken inkomstnivå som krävs för att hushållet skall tillhöra de tio procent som har högst disponibel inkomst i området.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
statistiska mått
5:e decil, tkr (median)
Medianen visar det mittersta värdet för den disponibla inkomsten i området.
Gini-koefficient
Gini-koefficienten visar inkomstskillnaden. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får hushållen med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är noll, då inkomsterna för alla hushållen är lika stora.
Medelinkomst, tkr
Medelinkomst visar hushållens genomsnittliga disponibla inkomst. Detta till skillnad mot medianen som visar det mittersta värdet. Om medelinkomsten är högre än medianinkomsten indikerar det att en hög andel av hushållen har höga disponibla inkomster och omvänt om medelinkomsten är lägre än medianinkomsten att en hög andel av hushållen har låga disponibla inkomster.