Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, invandringsår, område, födelseregion och huvudsaklig inkomstkälla.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

invandringsår

Totalt 9 Valda

Sök

område

Totalt 10 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 5 Valda

Sök

huvudsaklig inkomstkälla Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRM37
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser samtliga personer i åldern 18-64 år med bostad i respektive område. Uppgifterna inkluderar både förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande. Materialet har sekretessgranskats. Procentsiffror beräknade på tal lägre än fem (5) redovisas inte.
invandringsår
Visar hur många år som har gått sedan den senaste gången personen invandrade till Sverige.
huvudsaklig inkomstkälla
Uppgifterna har ställts samman utifrån en kombination av information som finns om Registerbaserad aktivitet (RAKS) för respektive person i åldern 18-64 år, samt uppgifter om huvudsaklig inkomstkälla för respektive person.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden, till exempel personer med växlande eller ospecificerad arbetsplats, samt personer där arbetsplatsen saknar geografisk lägesinformation.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
födelseregion
Sverige
Avser personer födda i Sverige. När uppgift om invandringsår finns beror det att personen först flyttat från Sverige och sedan återinvandrat till landet.
Övriga Europa
Avser personer födda i Norden och övriga Europa, exklusive Sverige.
Utom Europa
Avser personer som inte är födda i Europa.
Totalt utrikes födda
Summering av samtliga utrikes födda, dvs. både personer som är födda i Europa (utom Sverige) och personer som är födda i en annan världsdel.
huvudsaklig inkomstkälla
Förvärvsarbete
Avser dem som har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete, utom dem som enligt en modellbaserad bedömning av aktivitet (RAKS) har låg löneinkomst.
Låg löneinkomst
Låg löneinkomst omfattar personer som har så låg löneinkomst att de inte betraktas som förvärvsarbetande eller att de inte var förvärvsarbetande i november, exempelvis beroende på att de har varit säsongsarbetande. I de fall där löneinkomsten är lägre än ersättning i form studiemedel betraktas personerna som studerande.
Studerande
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster kopplade till studier. I vissa fall kan studerande placeras in bland dem med låg löneinkomst, om inkomsten från den sistnämnda källan är större än inkomsterna kopplade till studier.
Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Avser dem som under året har haft sina huvudsakliga inkomster från arbetslöshetsersättning eller inkomster från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ekonomiskt bistånd
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från individualiserad inkomst från ekonomiskt bistånd.
Sjuk
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjukpenning eller inkomster kopplade till arbetsskada eller rehabilitering.
Vård av barn/anhörig
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från föräldraledighet eller inkomst kopplad till vård av närstående.
Förtidspensionär
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjuk- eller aktivitetsersättning. Före 2003 benämnd förtidspension.
Ålderspensionär
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från åldersrelaterad pension. Observera att denna sammanställning avser personer i åldern 18-64 år. Ålderspensionärer äldre än 65 år redovisas inte i denna sammanställning.