Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande 20-64 år efter tid, typ, område, kön och statistiska mått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200409
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-09
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVI80
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. Redovisade inkomstuppgifter avser
medianen.

Observera att inkomstuppgifterna endast avser dem i åldern 20-64 år som klassificerats som förvärvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år. Förvärvsarbetande med ospecificerad eller växlande arbetsplats ingår inte i delområdesredovisningen, däremot ingår de i redovisningen för hela kommunen.
statistiska mått
Decilerna visar de inkomstgränser som gäller för respektive område avseende de redovisade åren. Den nionde decilen visar exempelvis vilken inkomstnivå som krävs för att den förvärvsarbetande skall tillhöra de tio procent som har högst förvärvsinkomst i området.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
statistiska mått
5:e decil, tkr (median)
Medianen visar det mittersta värdet för förvärvsinkomsten i området.
Gini-koefficient
Gini-koefficienten visar inkomstskillnaden. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får personerna med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är noll, då inkomsterna för alla personer är lika stora.
Medelinkomst
Medelinkomst visar den genomsnittliga förvärvsinkomsten för dem som har förvärvsinkomst. Detta till skillnad mot medianen som visar det mittersta värdet. Om medelinkomsten är högre än medianinkomsten indikerar det att en hög andel av inkomsttagarna har höga inkomster och omvänt om medelinkomsten är lägre än medianinkomsten att en hög andel av inkomsttagarna har låga inkomster.