Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, födelsevärldsdel, tabelluppgift, typ och grupperad näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

födelsevärldsdel

Totalt 10 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

grupperad näringsgren

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240619
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-19
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem (5) redovisas inte.
För perioden 2008-2010 inkluderas även ett mindre antal personer som är 75 år eller äldre.
grupperad näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.

SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:

Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Konsumentinriktade tjänster (Tjänsteproducerande mot konsument) - G,I,R,S / Näringslivstjänster (Tjänsteproducerande mot företag) - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Areella näringar - A / Övriga - T, 0 (Noll/Okänt).
födelsevärldsdel
Norden
Avser personer födda i Norden utom Sverige.
Övriga EU
Avser personer födda i EU utom Norden.
Europa utom EU
Avser personer födda i Europa utom Norden och EU.
Övriga
Avser statslösa samt personer födda i Oceanien eller i före detta Sovjetunionen samt personer som har okänt ursprung.
tabelluppgift
Procent
Observera att nettopendlingen både kan anta såväl positiva och som negativa värden, vilket kraftigt kan påverka procentsiffrornas fördelning.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärvsarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärvsarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Nettopendling
Nettopendlingen avser skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.
grupperad näringsgren
Varuproducerande
Avser SNI-bokstäverna: B. Utvinning av mineral, C. Tillverkning, D. Försörjning av el, gas, värme och kyla, samt E. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Byggverksamhet
Avser SNI-bokstaven: F. Byggverksamhet.
Konsumentinriktade tjänster
Avser SNI-bokstäverna: G. Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, I. Hotell och restaurang, R. Kultur, nöje och fritid, samt S. Annan serviceverksamhet.
Näringslivstjänster
Avser SNI-bokstäverna: H. Traqnsport och magasinering, J. Informations- och kommunikationsverksamhet, K. Finans- och försäkringsverksamhet, L. Fastighetsverksamhet, M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Utbildning
Avser SNI-bokstaven: P. Utbildning.
Vård och omsorg
Avser SNI-bokstaven: Q. Vård och omsorg samt sociala tjänster.
Offentlig förvaltning
Avser SNI-bokstäverna: O. Offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring, samt U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Areella näringar
Avser SNI-bokstaven: A. Jordbruk, jakt och skogsbruk.
Övriga
Avser SNI-bokstaven: T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, samt 0 (noll). Okänt.