Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kategorier efter basområde, tid och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230908
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen / OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HHS95
Fotnoter

Fotnoter

I denna fil har kommunens basområden kategoriserats utifrån olika perspektiv. Det finns dels uppgifter om basområdets geografiska läge men också om basområdes socioekonomiska struktur. De socioekonomiska variablerna har genomgående kategoriserats i fem olika grupper per variabel. Dessa grupper är inte nödvändigtvis lika stora.
tid
Avser det år som kategoriseringen har fastslagits för med senast tillgängliga uppgifter. För vissa variabler avses situtionen året före det år som anges. År 2022 avser därför situationen 2021 för följande variabler, pendlingsriktning, sektor, sysselsättningsstorlek, förvärvsfrekvens, nettoinkomst, ekonomisk standard och socialbidrag.
tabellinnehåll
Kommundel
1=Staden
2=Övrig tätort
3=Landsbygd
9=Ej geografiskt
Stadsdelskaraktär
1=Utvidgad stadskärna
2=Yttre staden
3=Strörre tätort
4=Mindre tätort
5=Landsbygd
9=Ej geografiskt
Utbildningsnivå
Kategoriserad utifrån hur hög andel personer i åldern 20-64 år som har lång eftergymnasial utbildningsnivå.
1= 0-15 %
2= 15-25 %
3= 25-35 %
4= 35-50 %
5= >50 %
Pendlingsriktning
Kategoriserad utifrån nivån för nettopendlingen. Avser
arbetspendling.1= -250 personer eller mer negativt
2= Mellan -250 och -25 personer
3= Mellan -25 och +25 personer
4= Mellan +25 och 500 personer
5= Mer än + 500 personer
Sektor
Kategoriserad utifrån hur hög andel av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i basområdet som är verksamma inom privar sektor.
1= 0-25 %
2= 25-60 %
3= 60-75 %
4= 75-95 %
5= >95 %
Sysselsättningsstorlek
Kategoriserad utifrån antalet förvärvsarbetande personer med arbetsplats i basområdet. (Dagbefolkning)
1= 0-10 personer
2= 11-50 personer
3= 51-100 personer
4= 101-250 personer
5= 251-1000 personer
6= >1000 personer
Förvärvsfrekvens
Kategoriserad utifrån hur hög andel av dem boende i området i åldern 20-64 år som är förvärvsarbetande.
1= 0-60 %
2= 60-75 %
3= 75-85 %
4= 85-92 %
5= >92 %
Nettoinkomst
Kategoriserad utifrån nivån för nettoinkomsten (tkr) för personer 20 år eller äldre.
1= 0-175 tkr
2= 175-225 tkr
3= 225-275 tkr
4= 275-325 tkr
5= >325 tkr
Ekonomisk standard
Kategoriserad utifrån hur hög andel av barn i åldern 0-17 år som tillhör hushåll med låg ekonomisk standard.
1= 0-5 %
2= 5-10 %
3= 10-15 %
4= 15-40 %
5= >40 %
Arbetslöshet
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna i åldern 18-64 år som är arbetslösa (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd).
1= 0-2 %
2= 2-4 %
3= 4-6 %
4= 6-10 %
5= >10 %
Socialbidrag
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna i åldern 18 år eller äldre som någon gång under året haft ekonomiskt bistånd.
1= 0-1 %
2= 1-4 %
3= 4-10 %
4= 10-20 %
5= >20 %
SEIsnitt
Genomsnittlig kod/värde för de sju variablerna om andel för arbetslöshet, socialbidrag, ekonomsik standard för barn, lång eftergymnasial utbildningsnivå (inverterad), utrikes födda, nettoinkomst (inverterad) och hyresrätt. Beräknas för basområden med minst tio invånare. Avrundat till heltal.
Utrikes födda
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna boende i basområdet som är födda utomlands.
1= 0-5 %
2= 5-10 %
3= 10-25 %
4= 25-60 %
5= >60 %
Utländsk bakgrund
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna boende i basområdet som har utländsk bakgrund.
1= 0-5 %
2= 5-10 %
3= 10-25 %
4= 25-60 %
5= >60 %
Hyresrätt
Kategoriserad utifrån hur hög andel av hushållen i basområdet som är bosatta i en hyresrätt.
1= 0-5 %
2= 5-20 %
3= 20-75 %
4= 75-95 %
5= >95 %
Småhus
Kategoriserad utifrån hur hög andel av bostäderna i basområdet som är i småhus (villor).
1= 0-5 %
2= 5-20 %
3= 20-75 %
4= 75-95 %
5= >95 %
Skolbarn
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna boende i basområdet som är i grundskoleåldern 6-15 år.
1= 0-5 %
2= 5-10 %
3= 10-15 %
4= 15-20 %
5= >20 %
Äldre
Kategoriserad utifrån hur hög andel av personerna boende i basområdet som är 80 år eller äldre.
1= 0-2,5 %
2= 2,5-5 %
3= 5-7,5 %
4= 7,5-10 %
5= >10 %
Geografiskt utskott
Geografiska utskottsområden:
1=Nord
2=Väst
3=Syd
4=Vreta Kloster
5=Valkebo
6=Vårdnäs
7=Åkerbo
9=Ej geografiskt
SONs ansvarsområde
Social- och omsorgsnämndens ansvarsområden:
1=Norr
2=Väster
3=Söder
4=Öster
Storlek
Kategoriserad utifrån antalet invånare i basområdet.
1= 0-10 personer
2= 11-100 personer
3= 101-500 personer
4= 501-1000 personer
5= 1001-2500 personer
6= 2500 personer