Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230920
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-20
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
KE460
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet. Utifrån ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning har ett underlag för bedömning och jämförelse av baskonsumtion tagits fram.
Följande skala används, Ensamboende 1,0 - Sammanboende par 1,51 - Ytterligare vuxen 0,6 - Första barnet 0-19 år 0,52 - Andra och påföljande barn 0-19 år 0,42. Sedan den disponibla inkomsten viktats utifrån hushållets sammansättning redovisas måttet på individnivå. För ett mindre antal personer redovisas inte något inkomstmått varför antalet redovisade personer kan avvika något från antalet personer boende i området.
statistiska mått
Decilerna visar de inkomstgränser som gäller för respektive område avseende de redovisade åren. Den nionde decilen visar exempelvis vilken inkomstnivå som krävs för att hushållet skall tillhöra de tio procent som har högst disponibel inkomst per konsumtionsenhet i området.
statistiska mått
Gini-koefficient
Gini-koefficienten visar inkomstskillnaden. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får personerna med de största inkomsterna per konsumtionsenhet alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är noll, då är inkomsterna per konsumtionsenhet lika stora för alla personer. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten.
Fattigdomsgap
Fattigdomsgap avser den procentuella skillnaden mellan medianinkomsten för personer som har låg ekonomisk standard och gränsvärdet för låg ekonomisk standard. Definitionen följer Eurostats definition av indikatorn Relative median at risk of poverty gap.
Fattigdomsgap barn
Fattigdomsgapet för barn avser den procentuella skillnaden mellan medianinkomsten för personer i åldern 0-17 år som har låg ekonomisk standard och gränsvärdet för låg ekonomisk standard. Definitionen följer Eurostats definition av indikatorn Relative median at risk of poverty gap.
Medelinkomst
Medelinkomst visar personernas genomsnittliga disponibla inkomst per konsumtionsenhet. Detta till skillnad mot medianen som visar det mittersta värdet. Om medelinkomsten är högre än medianinkomsten indikerar det att en hög andel av personerna har höga disponibla inkomster per konsumtionsenhet och omvänt om medelinkomsten är lägre än medianinkomsten att en hög andel av personerna har låga disponibla inkomster per konsumtionsenhet.