Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande utrikes födda efter tid, typ, HDI-nivå, tabelluppgift, kön och grupperad näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

HDI-nivå

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

grupperad näringsgren

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

HDI, Human Development Index, är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. Det kan ses som ett index för mänsklig utveckling.
Det är ett index som görs årligen av FN (Förenta Nationerna) där hänsyn exempelvis tas till landets bruttonationalinkomst (BNP), befolkningens livslängd samt utbildningsnivå. Det innebär att länder kan byta från att ingå på en nivå under ett år till att ingå på en annan nivå för ett annat år.
grupperad näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.

SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:

Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Konsumentinriktade tjänster (Tjänsteproducerande mot konsument) - G,I,R,S / Näringslivstjänster (Tjänsteproducerande mot företag) - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Areella näringar - A / Övriga - T, 0 (Noll/Okänt).
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärvsarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärvsarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Nettopendling
Nettopendlingen avser skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.
HDI-nivå
Låg
Låg HDI inkluderar även ett mindre antal personer som är födda i ett land med okänd HDI.
tabelluppgift
Procent
Observera att nettopendlingen både kan anta såväl positiva och som negativa värden, vilket kraftigt kan påverka procentsiffrornas fördelning.
kön
Män
Dagbefolkning avser dem som förvärsvarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Kvinnor
Nattbefolkning avser de förvärsvarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Totalt
Nettopendlingen avser skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.
grupperad näringsgren
Varuproducerande
Avser SNI-bokstäverna: B. Utvinning av mineral, C. Tillverkning, D. Försörjning av el, gas, värme och kyla, samt E. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Byggverksamhet
Avser SNI-bokstaven: F. Byggverksamhet.
Konsumentinriktade tjänster
Avser SNI-bokstäverna: G. Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, I. Hotell och restaurang, R. Kultur, nöje och fritid, samt S. Annan serviceverksamhet.
Näringslivstjänster
Avser SNI-bokstäverna: H. Traqnsport och magasinering, J. Informations- och kommunikationsverksamhet, K. Finans- och försäkringsverksamhet, L. Fastighetsverksamhet, M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Utbildning
Avser SNI-bokstaven: P. Utbildning.
Vård och omsorg
Avser SNI-bokstaven: Q. Vård och omsorg samt sociala tjänster.
Offentlig förvaltning
Avser SNI-bokstäverna: O. Offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring, samt U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Areella näringar
Avser SNI-bokstaven: A. Jordbruk, jakt och skogsbruk.
Övriga
Avser SNI-bokstaven: T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, samt 0 (noll). Okänt.