Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen enligt befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 78 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230328
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-28
Källa
Statistikgruppen, Analys och Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BPR07
Detaljerad information
prognos
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsutveckling för perioden 1965 till 2021, samt befolkningsprognos för perioden 2022 till 2031 och utblick för perioden 2032-2041.
Procentandelarna har beräknats utifrån hela befolkningen - även för respektive kön.
Befolkningsprognosen inklusive utblick är framtagen av Linköpings kommun i mars 2022.
ålder
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder.
Summerad schablonkostnad, mnkr
Visar en generellt beräknad demografisk schablonkostnad. Följande för hela perioden fasta belopp har används vid beräkningen. För personer i åldern 0-19 år 100 tkr, för personer i åldern 20-64 år 20 tkr, för personer i åldern 65-79 år 50 tkr och för personer 80 år eller äldre 220 tkr. Det redovisade värdet är den summerade schablonkostnaden för samtliga personer boende i området. Redovisas som miljoner kronor.
Schablonkostad per capita, tkr
Uppgiften avser den beräknade schablonkostnaden per person för de boende i området. Redovisas som tusentals kronor.