Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Information om arbetslöshet för personer i åldern 16-65 år efter tid, tabelluppgift och månad.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231114
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-11-14
Källa
Arbetsförmedlingen. Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning., Linköpings kommun.
Matris
AL58
Fotnoter

Fotnoter

För perioden 2018-2022 är uppgifterna hämtade från Arbetsförmedlingens månadsstatistik för personer i åldern 16-64 år, och från 2023 och framåt från deras månadsstatistik för personer i åldern 16-65 år.
tabelluppgift
Nyanmälda platser
Nya lediga platser som arbetsgivare har anmält till Arbetsförmedlingen under månaden.
Kvarstående platser
Platser som fortfarande är lediga vid månadens slut, platsen är alltså inte avrapporterad. Även benämnt alla lediga platser.
Sökande som har fått arbete
Antalet sökande som har fått arbete under den senaste månaden.
Nyinskrivna sökande
Antalet till Arbetsförmedlingen nyinskrivna sökande under den senaste månaden.
Öppet sökande och sökande i program
Summan av antalet öppet sökande och antalet sökande i program, dvs. inskrivna arbetslösa.
Öppet sökande
Öppet arbetslösa är personer som är arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Sökande i program
Sökande i program är arbetssökande utan arbete som befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som aktivt söker ett arbete på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiska program är exempelvis: Arbetsmarknadsutbildning, Arbetspraktik, Jobbgaranti för ungdomar, Arbetslivsintroduktion, Jobb- och utvecklingsgaranti osv.
Sökande utan arbete i mer än 6 månader
Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än sex månader. De redovisade personerna i denna grupp ingår som en delmängd av dem som redovisas som Öppet sökande och sökande i program.
Sökande utan arbete i mer än 12 månader
Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 12 månader. Den grupp som normalt brukar redovisas som långtidsarbetslösa. De redovisade personerna i denna grupp ingår som en delmängd av dem som redovisas som Öppet sökande och sökande i program.
Sökande utan arbete i mer än 24 månader
Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 24 månader. De redovisade personerna i denna grupp ingår som en delmängd av dem som redovisas som Öppet sökande och sökande i program.
Kvarstående sökande totalt
Samtliga personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen vid månadens slut.
Jobb- och utvecklingsgarantin
Individuellt utformad åtgärd i anslutning till att den sökande blir utförsäkrad. Programmet är indelad i tre faser, Kartläggning, Arbetspraktik och Varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Ingår som en del av sökande i program.
Etableringsprogrammet
Syftet med Etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Ingår som en del av sökande i program.
Sökande som har ett arbete utan stöd
Summan av de personer som redovisas under grupperna Deltidsarbetslösa, Tillfällig anställning, Sökande med tillfälligt arbete och Ombytessökande.
Deltidsarbetslösa
Personer med en fast eller tidsbegränsad anställning som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha. De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete utan stöd.
Tillfällig anställning
Personer som har ett arbete på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär (s.k. springvikarier, behovsanställda). De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete utan stöd.
Sökande med tillfälligt arbete
Arbetssökande som har arbete i önskad omfattning, men där arbetet har mindre än tre månaders varaktighet. Hit hör även personer som blivit uppsagda till följd av varsel, oavsett uppsägningsperiodens längd. De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete utan stöd.
Ombytessökande
Arbetssökande med fast arbete och i önskad omfattning, som vill byta till ett annat arbete. Nuvarande anställningens varaktighet ska vara i mer än tre månader. De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete utan stöd.
Sökande som har ett arbete med stöd
Summan av de personer som redovisas under grupperna Anställningsstöd och Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Anställningsstöd
Vid anställning av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete, får arbetsgivaren ekonomiskt stöd i form av skattekreditering, Anställningsstöd, under en begränsad period. Anställningsstöd får lämnas till både privat och offentlig arbetsgivare och anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal i branschen. De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete med stöd.
Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsfömåga
Exempelvis lönebidrag för anställning, där ekonomisk kompensation ges till arbetsgivare vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner som följer kollektivavtal i branschen under tiden i lönebidrag. Lönebidrag omförhandlas varje år och kan lämnas i högst fyra år. Anställningen kan vara inom den privata eller offentliga sektorn. De redovisade personerna ingår som en del av dem som redovisas under Sökande som har ett arbete med
stöd.Offentligt skyddat arbete (OSA) Anställning hos offentliga arbetsgivare i rehabiliterande syfte där målgruppen utgörs av arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning, personer med långvarig psykisk sjukdom samt arbetslösa som omfattas av LSS (lagen om stöd och service). Under tiden betalas lön till den anställde.
Övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen
Bland annat arbetssökande som är förhindrade att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete, samt ungdomar (16-24 år) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen men som har aktiviteter på heltid som kommunen ansvarar för (kommuninsats).
Nystartsjobb
Anställning, för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för nyanlända invandrare, där privata och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften.