Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och grupperad näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

grupperad näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230508
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA96
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
Uppgifterna 2008-2010 avser förvärvsarbetande 16 år eller äldre. Från och med 2011 avser uppgifterna förvärvsarbetande i åldern 16-74 år.


grupperad näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.
SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:
Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Konsumentinriktade tjänster - G,I,R,S / Näringslivstjänster - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Areella näringar - A / Övriga - T, 0 (Noll/Okänt).
typ
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande med bostad inom basområdet.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande med arbetsplats inom basområdet.
grupperad näringsgren
Varuproducerande
Avser SNI-bokstäverna: B. Utvinning av mineral, C. Tillverkning, D. Försörjning av el, gas, värme och kyla, samt E. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Byggverksamhet
Avser SNI-bokstaven: F. Byggverksamhet.
Konsumentinriktade tjänster
Avser SNI-bokstäverna: G. Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, I. Hotell och restaurang, R. Kultur, nöje och fritid, samt S. Annan serviceverksamhet.
Även benämnt Tjänsteproducerande mot konsument.
Näringslivstjänster
Avser SNI-bokstäverna: H. Transport och magasinering, J. Informations- och kommunikationsverksamhet, K. Finans- och försäkringsverksamhet, L. Fastighetsverksamhet, M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Även benämnt Tjänsteproducerande mot företag.
Utbildning
Avser SNI-bokstaven: P. Utbildning.
Vård och omsorg
Avser SNI-bokstaven: Q. Vård och omsorg samt sociala tjänster.
Offentlig förvaltning
Avser SNI-bokstäverna: O. Offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring, samt U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Areella näringar
Avser SNI-bokstaven: A. Jordbruk, jakt, fiske och skogsbruk.
Övriga
Avser SNI-bokstäverna: T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, samt 0. Okänt.